News and Review

Spender Network กับการใช้งานในสถานการณ์จริง

วันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสนำผลทดสอบเครื่องวิทยุสื่อสารSpender TC-1H กับสถานที่จริง ณ.ศูนย์แสดงสินค้าระดับประเทศที่ปัจจุบันได้ใช้งานระบบ Spender Network ด้วยเครื่อง Spender TC-1H มากกว่า 300 …

การตั้งค่าเริ่มต้น Spender Network เพื่อใช้งานอย่างง่ายๆ

เมื่อได้เปิดการใช้งาน Spender Network ในเบื้องต้นแล้ว มาในขั้นตอนนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการตั้งค่ากลุ่ม อย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มใช้งาน Spender Network ได้ทันที …

ขั้นตอนการลงโปรแกรม Spender Network PC Dispatcher และรายละเอียดการเข้าโปรแกรม

Pc Dispatcher Program สำหรับ Spender Network สามารถติดตั้งโดยระบบปฎิบัติการ Window, โดยที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนและอนุญาตจาก ผู้ดูแลระบบในแต่ละกลุ่มจึงจะสามารถ …

การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ Spender Network ครั้งแรก

ผู้ใช้งานระบบ Spender Network ครั้งแรก จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เปิดใช้งานระบบ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเพิ่มผู้ใช้งานหรือการต่ออายุการใช้งานระบบ Spender Network ในอนาคต ด้านล่างจะเป็น …

คำศัพท์ควรรู้ก่อนใช้งานเครื่อง IP Radio

Platform Management:  หมายถึงระบบจัดการเครื่องIP Radioไม่ว่าจะเป็นการตั้งกลุ่ม กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้และกลุ่ม ผ่านหน้าเว็ปไซด์หลัก (https://www.spendernetwork.com) โดยจะเป็นการตั้งค่าแบบไร้สาย(OTA) โดยไม่จำเป็นต้องนำเครื่องที่ต้องการตั้งค่ากลับมายังคอมพิวเตอร์ที่กำหนดค่าโดยการใช้งานจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับชื่อและรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบซึ่งจะได้รับข้อความผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ หน้าต่าง Log in …

ความแตกต่างระหว่าง IP Radio และ วิทยุสื่อสารในปัจจุบัน

หากกล่าวถึงความแตกต่างของเครื่องวิทยุสื่อสารในปัจจุบัน และ เครื่องวิทยุสื่อสารในระบบ IP Radio จะพบว่ามีจุดมุ่งหมาย เทคโนโลยี  ค่าใช้จ่าย ในการใช้งานแตกต่างกัน วันนี้ เราจะมาแนะนำว่า ความแตกต่างของวิทยุสื่อสารทั้งสองระบบนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร …

IP Radio เหมาะกับใคร

เครื่อง IP RADIO เหมาะกับใคร ! กับคำถามว่า เครื่อง IP RADIO เหมาะสมกับใคร …